Privacybeleid

WA&m neemt privacy van een ieder zeer serieus en zal al de informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het privacybeleid van WA&m uiteen gezet. We raden u aan dit privacybeleid aandachtig door te nemen. Hetgeen hier wordt benoemd komt ook terug in de algemene voorwaarden van WA&m. http://whiskyauctionand-more.com/algemenevoorwaarden. Tevens kunt u dit privacybeleid hier downloaden en printen.

1. Wat is WA&m
WA&m is een dienst die de mogelijkheid biedt voor mensen om exclusieve Whisky’s aan te bieden voor een veiling en waar een bod op kan worden gedaan door liefhebbers van exclusieve Whisky’s. Op de website komen de veilingen van de exclusieve Whisky’s te staan.

WA&m is een handelsnaam van Andre van Dijk, kantoorhoudende te Kampen, Nederland. WA&m is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 64814742 te Zwolle.

2. De informatie die door WA&m wordt verzameld en verwerkt
Uw profiel: Als u optimaal gebruik wilt kunnen maken van de dienst die WA&m aanbiedt, moet u een persoonlijk profiel aanmaken. Wanneer u een dergelijk profiel aanmaakt , wordt aan u gevraagd bepaalde informatie over uzelf in te vullen. Niet alle gegevens moet u verplicht verstrekken, alleen de door u gekozen gebruikersnaam, het wachtwoord en uw e-mailadres zijn verplicht. Nadat u deze gegevens hebt ingevuld wordt automatisch een profiel aangemaakt. Dit profiel bevat de gegevens die u hebt opgegeven tijdens het aanmaken van het profiel de gegevens die WA&m verzamelt over uw gebruik van de dienst en gegevens die u later zelf toevoegt. Om kavels ter veiling op de website aan te bieden of om deel te nemen aan veilingen, dient u ook uw adresgegevens en telefoonnummer in uw profiel op te nemen.

3. Verzamelingen, objecten en kavels
WA&m slaat de door WA&m op de website geplaatste verzamelingen, objecten en kavels in een databank. Dit doet WA&m zodat andere gebruikers uw verzamelingen en objectgegevens kunnen bekijken.

4. Gegenereerde van informatie
WA&m verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over het surfgedrag van u tijdens uw gebruik van de dienst en of bezoek aan de website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken dat u gebruikt, “cookies” en statistische gegevens over uw surfgedrag zoals die worden vastgelegd via een website analytics programma(datum, tijd en duur van website bezoek, klikgedrag en dergelijke).

Tevens monitoren wij bezoekers die de website voor het eerst bezoeken. Ook bekijken we vanaf welke pagina bezoekers binnen komen en vertrekken. Deze informatie houden wij anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5. Cookies
WA&m plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen wij om; informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden wij bij welke informatie de browser deelt. U kunt er uiteraard voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

6. Doeleinden
WA&m zal informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken; om u de dienst te verlenen, u in contact te brengen met andere gebruikers, informatie toe te zenden omtrent eigen al dan niet gelijksoortige diensten, zoals promotionele acties van WA&m, uw identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan, geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen en de dienst te beveiligen, uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen en/ of indien u daar expliciet toestemming voor hebt verleend, en om informatie aan derden te verstrekken indien uw gebruikersmateriaal jegens die derden onmiskenbaar onrechtmatig is.

7. Catalogi
WA&m plaatst door u verstrekte informatie over uw verzamelingen of objecten op de website waar derden deze informatie kunnen zien. Dit geldt voor alle objectgegevens.

8. Contactgegevens
Om u in contact te brengen met andere gebruikers teneinde u in staat te stellen objecten te kopen of verkopen, maakt WA&m gebruik van door u verstrekte gegevens, waaronder het door u opgegeven e-mail adres. Voorts heeft WA&m voor verzending van door u aangeschafte producten uw adresgegevens nodig.

9. Producten en diensten van WA&m.
Indien er een uitbreiding of ontwikkeling is van de website of er is sprake van een update dan zal WA&m u dat laten weten. Ook kan WA&m u op de hoogte houden van acties die door haar zijn georganiseerd. Eens in de zoveel tijd kunt u hierover een bericht van WA&m verwachten. Mocht u geen berichten over de dienst en/of acties van WA&m willen ontvangen, dan kunt u dat niet aangeven bij het aanmaken van uw profiel. Een mogelijkheid om u af te melden, is tevens in elk afzonderlijk bericht opgenomen. Houd in dat geval wel goed de website en dit privacybeleid in de gaten zodat u weet wanneer er een nieuwe update of uitbreiding is.

10. Identiteitsverificatie en fraude
Via de website worden objecten en of diensten ter veiling en ter verkoop aangeboden en kunnen gebruikers objecten van elkaar en van WA&m kopen. Om fraude tegen te gaan en er zorg voor te dragen dat u niet door andere gebruikers wordt gedupeerd kan, indien door WA&m gerede gronden zijn om te twijfelen aan de genoemde identiteit van de gebruiker, WA&m actie ondernemen om de identiteit van koper en verkoper vast kan stellen. Het is noodzakelijk dat WA&m uw contactgegevens kan verifiëren indien u wenst te bieden op een kavel. Daarvoor dient u zich via de site aan te melden middels een profiel.

11. Gegenereerde informatie
WA&m gebruikt de automatisch gegenereerde informatie voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging van de website en de dienst. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voorzover ze niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

12. Gebruik door derden
Voorzover dit niet noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst zal WA&m uw gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). WA&m kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie niet zijnde uw IPadres). Ten slotte kan WA&m uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is of dat zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

13. Melding van vermeend onrechtmatig materiaal
Derden kunnen aan WA&m een melding doen indien zij van mening zijn dat bepaald gebruikersmateriaal onrechtmatig is. Ook kunnen zij WA&m verzoeken de gegevens te verstrekken van de gebruiker waarvan een product op de website is geplaatst. WA&m zal uw gegevens uitsluitend op deze grond verstrekken indien het door u aan WA&m verstrekte product en wat door WA&m op de website is geplaatst onmiskenbaar onrechtmatig is, indien het verkrijgen van de noodzakelijke gegevens niet op een minder ingrijpende wijze kan geschieden, indien WA&m de enige is die de gegevens kan leveren en of het verstrekken van uw gegevens geen ernstige risico’s of onevenredige belasting oplevert.

14. Gebruik van uw gegevens buiten de EU
WA&m kan gebruik maken van derden om uw (persoons)gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. Deze derde partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Unie dan wel dat hun webservers zich bevinden buiten de Europese Unie. De privacybescherming kan daar van een lager niveau zijn. Door gebruik van de dienst geeft u toestemming voor gebruik van uw gegevens door derden buiten de Europese Unie.

15. Beschermt persoonlijke informatie
WA&m zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw (persoons-) gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

16. Overdracht onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van WA&m, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat WA&m fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw (persoons-)gegevens worden overgedragen.

17. Kennisneming en verbetering van uw gegevens
U kunt uw eigen (persoons-)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw profiel. Als u wilt weten welke gegevens WA&m over u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen die u niet in uw profiel kan veranderen, dan kunt u contact opnemen via het genoemd e-mailadres. Tevens hebt u het recht om uw eigen (persoons-)gegevens te verbeteren, aanvullen en of te wijzigen.

18. Verantwoordelijkheid van WA&m
Op de website kunnen hyperlinks staan waarmee u de website verlaat en op websites van derde partijen terecht kunt komen. WA&m heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Ook heeft WA&m geen zeggenschap over en/of invloed op de informatie die gebruikers of derden via die dienst verstrekken. WA&m heeft geen invloed op het gebruik dat gebruikers van uw gegevens maken. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van websites van derden een ander privacybeleid van toepassing is dan dit document. Dit privacybeleid van WA&m heeft alleen betrekking op (persoons-)gegevens die in het kader van de dienst van WA&m worden verwerkt. WA&m accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

19. Kunnen minderjarigen gebruik maken van WA&m
In beginsel mag iedereen gebruik maken van WA&m en kan iedereen een profiel aanmaken. Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog geen 18 jaar zijn. Bent u nog geen 18 jaar oud of ouder, dan moet u toestemming hebben van uw ouders of voogd voordat u een profiel aanmaakt. Indien u jonger bent dan 18 jaar en deze toestemming niet hebt, mag u geen gebruik maken van de dienst.

20. Kan dit Privacybeleid worden gewijzigd
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekendgemaakt via de website.

Vragen.
Hebt u nog vragen over dit privacybeleid dan kunt u contact met ons opnemen:
WA&m
E-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

News

Want to receive our newsletter?

WhiskyAuction & More

WhiskyAuction & More is a new whisky auction in the Netherlands. We are specialize in finding and auctioning old, rare and exclusive whiskies. Our goal is to bring the buying and selling of exclusive whiskies within reach of every whisky lover.

The auction site is the connecting link between buyer and seller of whisky, where our involvement ensures the right confidence: all bottles are checked for authenticity and condition.

 

Contact

  • WhiskyAuction & More
  • Onland 26
  • 8266 KD Kampen
  • Netherlands
Whisky united